Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen informointiasiakirja Hot Rod & Rock Shown / Fastwheels Oyn asiakkaille, muille sidosryhmille ja verkkosivujen käyttäjille.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Hot Rod & Rock Show / Fastwheels Oy, y-tunnus 0876164-8
Osoite: PL 177, 33201 Tampereen
Sähköposti: office@fhra-tre.net

2. Yhteyshenkilö:

Kari Salomaa
Sähköposti: office@fhra-tre.net
Puhelin: 0400-623276

3. Tapahtumahallinta- ja palauterekisteri

Yrityksessä käsitellään yrityksen järjestämiin tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilöiden, yrityksen tapahtumiin liittyviä palveluja hankkineiden henkilöiden sekä yrityksen tekemiin kyselyihin vastanneiden henkilöiden tietoja. Henkilöiden tietoja käytetään myös lehden ja kirjeiden postitukseen ja maksujen ja rekisterin seurantaan.

4. Henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:
-tapahtumien ja palveluiden järjestäminen
-tapahtumiin liittyvän viestinnän toteuttaminen
-maksuseuranta
-yrityksen sisäinen tilastointi ja toiminnan seurantaa

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyperusteet

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja (käsittelyperusteet: ilmoittautumisen tai oston yhteydessä syntyvä sopimus, henkilön suostumus)
-nimitiedot
-osoitetiedot
-puhelinnumero
-sähköpostiosoite
-tapahtumien ilmoittautumisten muut mahdolliset tiedot
Tietojen käsittely voi myös perustua muiden yrityksen lakisääteisiin oikeuksiin tai velvollisuuksiin (esim. kirjanpitolaki).
Yritys ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti vain henkilöltä itseltään hänen omalla suostumuksellaan (esim. paperilla, sähköpostilla, puhelimitse, suullisesti tai teknillisellä lomakkeella) . Lisäksi teknisten lomakkeiden täyttämisen ja sähköisen viestinnän yhteydessä syntyy teknisiä tunniste- tai lokitietoja, jotka voivat sisältää henkilötietoja.

7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu salasanasuojattuihin tiedostoihin ja järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja yrityksen tehtävien hoitamiseksi.
Mahdollisesti manuaalisessa aineistoissa (esim osanottoluettelot) henkilötietojen määrä minimoidaan ja aineistoa käsitellään huolellisesti.
Henkilötietoja yrityksen lukuun käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus mm. tietosuojalain 35 § nojalla.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa yrityksen yhteistyökumppaneille tapahtumaviestinnän tarpeisiin, tapahtumien sekä muiden yrityksen palveluiden toteuttamiseen.
Lisäksi tietoja voidaan joutua luovuttamaan lakisääteisen velvoitteen mukaisesti.
Voimme myös ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain alihankijalle, jolloin takaamme sopimusteitse, että henkilötietoja käsitellään lain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Verkkopalvelut

Hot Rod & Rock Shown / Fastwheels Oyn nettisivut käyttää hyväkseen evästeitä. Evästeillä saa käyttäjästä selville vaikka mitä – tarkat tiedot siitä, mitä sivuja avaat meidän nettisivuilla ja missä järjestyksessä, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio, mikä IP-osoite sinulla kulloinkin on. Tietyissä tapauksissa saattaa olla mahdollista, että saamme evästeillä tietoa myös muista nettisivuista, joissa käyt.
Keräämme evästeitä anonyymisti. Tiedämme siis vain, että ”joku käyttäjä tuli etusivun kautta selailemaan sivuja”. Emme tiedä, että käyttäjä oli juuri se Anssi Ylöjärveltä.
Jos kuvittelet evästeiden olevan jotenkin vaaraksi, saat hyvin helposti käännettyä evästeiden käytön pois päältä, menet nettiselaimellasi asetuksiin ja poistat evästeet sitä kautta.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä ainoastaan niin kauan kuin niiden käsittely on välttämätöntä. Lähtökohtaisesti poistamme tiedot viimeistään tietojen luovuttamista seuraavan vuoden maaliskuussa.
Osa rekisteritiedoista voidaan kuitenkin säilyttään lainsäädännän (esim. kirjanpitolaki) velvoitteiden mukaisesti tai muutoin yrityksen oikeutetun edun mukaisesti.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, käsitelläänkö yrityksessä hänen tietojaan, mitä häntä koskevia tietoja yrityksen henkilörekisteriin on tallennettu.
Jos rekisterissä on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, tämä tieto voidaan oikaista, poistaa tai täydentää ilmoittamalla siitä yritykselle.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan häntä koskevat henkilötiedot.
Kaikkia tietoja ei kuitenkaan poisteta pyydettäessä. Pyynnöt henkilötietojen poistamisesta käsitellään ja arvioidaan, onko tietojen poistaminen perusteltua. Jos tietojen säilytys on oikeutettua esim. lain voimalla, henkilötiedot voidaan säilyttää kyseistä tarkoitusta varten niin pitkään kuin on tarpeen.

Vastustamisoikeus ja suoramarkkinointi
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus perua antamansa suostumus tietojen käsittelyyn, vastustaa tietojensa käsittelyä tai kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla hänen henkilötietoja käsitellään. Valitus tehdään suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti tämän selosteen alussa mainittuun rekisteripitäjän osoitteeseen.